Back to all courses

Automaatio

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää automaation merkityksen yhteiskunnassa, tekniikassa ja luonnontieteissä.
 • tutustuu automaation tyypillisiin teollisiin sovelluskohteisiin ja ymmärtää automaation roolit niissä.
 • muodostaa käsityksen siitä, mihin automaatio perustuu ja hän ymmärtää takaisinkytkennän merkityksen automaatiossa.
 • ymmärtää, että takaisinkytkentä on luontaisesti läsnä luonnonilmiössä ja tekniikan sovelluksissa ja että takaisinkytkennän suunnitelmallinen hyödyntäminen on mahdollistanut monia ihmiskunnan hyväksi kehitettyjä teknistaloudellisia innovaatioita.
 • kykenee löytämään omasta arkielämästään takaisinkytkentään ja automaatioon perustuvia sovelluksia ja parhaimmillaan hän hahmottaa niiden dynamiikkaa.
 • ymmärtää automaatioalan peruskäsitteistön ja terminologian ja osaa viestiä niillä.
 • tietää automaatiotekniikan keskeisimmät ohjaustavat ja säätökytkennät sekä ymmärtää niiden vahvuudet ja heikkoudet.
 • tietää automaatio- ja säätötekniikassa käytetyt tyypillisimmät suunnitteluspesifikaatiot, vaatimusmäärittelyt ja niihin liittyvät tunnusluvut.
 • osaa johtaa fysiikan laeilla käytännön järjestelmiä kuvaavia yksinkertaisia matemaattisia malleja, ja hän osaa laatia niitä vastaavia lohkokaavioita.
 • osaa analysoida yksinkertaisia lineaarisia aikainvariantteja dynaamisia systeemejä, ja tietää, miten tällaisten systeemien stabiiliutta, vaimennusta, nopeutta ja tarkkuutta voidaan tutkia.
 • ymmärtää myös systeemin ja sen vasteiden välisiä yhteyksiä.

Kurssin aikana opiskelija tutustuu Matlab- ja Simulink-ohjelmistoihin ja osaa hyödyntää niitä oman oppimisen tukivälineenä, esimerkiksi tarkastamaan laskuharjoitustehtäviä, simuloimaan dynaamisia ilmiöitä ja tutkimaan systeemin vasteita annetuilla herätteillä. Kurssin lopussa järjestetään vierailuluennot, joissa opiskelijoille esitellään automaatiotekniikan pääaineet.

Lisätietoja kurssista Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Opiskelijoiden kanssa sovitaan joustavasti muutama tapaaminen kurssin aikana. Verkko-osallistuminen mahdollista.

Responsible teacher

Tampere University
Veli-Pekka Pyrhönen
veli-pekka.pyrhonen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
Technical studies
Topic:
Automation engineering
Course code:
ASE-1131
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
7.9.–4.12.2020
Application deadline:
31.8.2020
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended,
Online
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.