Grundpaket i IT

Vill du bli digitalt kompetent?

Digitaliseringen påverkar alla samhällsområden genom att förändra strukturer, processer och arbetssätt. En utökad förståelse för digitaliseringens grunder ger dig också en förbättrad beställarkompetens och förmåga att delta i samhällsdebatten. I takt med att samhället digitaliseras får olika typer av mjukvara/program en allt större betydelse i både vardagen och arbetslivet. Du kommer också att lära dig vad programmering är, grundläggande koncept och terminologi inom området samt kommer att öva dig att bygga enkla program i ett imperativt programmeringsspråk.

Åbo Akademi’s grundpaketet i IT består av tre helheter:

 1. grunderna i datalogiskt tänkande och programmering (Introduktion till informationsteknologi och Programmering I)
 2. hur definierar man digitala lösningar – consumer-perspektivet (Kravhantering av mjukvarusystem, Interaktiv design och användbarhet och Programvaruutveckling och -projekt)
 3. hur skapar man digitala lösningar – producer-perspektivet (Programmering II och Databaser)

Kurser som ingår i programmet:

= Contact learning
= Online learning
= Blended learning (online & contact learning)
Åbo Akademi: Introduktion till informationsteknologi, 5 ECTS. 2.9.–25.10.2019.

Ansökningstiden har gått ut.

Kurskod: 451103.0-3004

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Kursinnehållet är att introducera studerande till arbetsmetoder och några centrala områden inom IT samt att ge de studerande elementära kunskaper om hårdvara och mjukvara.

Efter kursen, studerande känner igen informationsteknologi i praktiken och kan identifiera tekniska lösningar.

Tidtabell:

 • veckor 36–39: mån kl. 14–17, to kl. 13–15
 • veckan 40: mån kl. 13–17, to kl. 13–15
 • veckor 41–43: mån kl. 13–17, to kl. 10–12

Mer information >>

Lärare: Johan Lilius (johan.lilius(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Programmering I, Online höst, 5 ECTS. 16.9.–25.10.2019.

Senda ansökan senast 13.9.2019 kl. 15:00

Kurskod: 456110.0-3007

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Max antal FITech studenter: 40

Efter genomgången kurs skall den studerande förstå principerna bakom program och programexekvering samt kunna skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Tidtabell:

 • veckor 36–43: tis kl. 10–12, ons kl. 16–19

Mer information >>

Lärare: Annamari Soini (annamari.soini(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Introduktion till informationsteknologi (ÖPU Online), 5 ECTS. 19.9.–31.12.2019.

Senda ansökan senast 15.9.2019

Kurskod: 451103.0-3007

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Max antal FITech studenter: 50

Kursinnehållet är att introducera studerande till arbetsmetoder och några centrala områden inom IT samt att ge de studerande elementära kunskaper om hårdvara och mjukvara.

Efter kursen, studerande känner igen informationsteknologi i praktiken och kan identifiera tekniska lösningar.

Mer information >>

Lärare: Petter Sandvik (petter.sandvik(at)abo.fi)

Kontaktinformation: Carina Gräsbeck (carina.grasbeck(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Programmering II, 5 ECTS. 28.10.–20.12.2019 & 7.–31.1.2020.

Sända ansökan senast 3.11.2019

Kurskod: 456111.0

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Max antal FITech studenter: 30

Förkunskapskrav: Kurserna Introduktion till informationsteknologi, Programmering I.

Kursinnehållet: Objektorienterad programmering i Java.

Efter en godkänd kurs kan den studerande:

 • Designa och implementera klasshierarkier
 • Tillämpa objektorienterade programmeringstekniker i små program
 • Använda färdiga bibliotek av enkla datastrukturer, GUI-komponenter, …

Allmänfärdigheter:

 • Analytiskt och systematiskt tänkesätt
 • Problemlösningsförmåga

Tidtabell:

 • veckor 44–51 + 2–5: mån kl. 10–12, tis kl. 10–12 och to kl. 10–12

Mer information >>

Lärare: Kristian Nybom (kristian.nybom(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Databaser, 5 ECTS. 7.1.–28.2.2020.

Sända ansökan senast 12.1.2020

Kurskod: 456302.0

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Max antal FITech studenter: 30

Kursinnehåll är att ge de studerande en inblick i databasteknik och förmåga att kunna implementera en databas.

Efter en godkänd kurs kan den studerande:

 1. Redogöra för de viktigaste fördelarna med att använda ett databassystem jämfört med ett filhanteringssystem.
 2. Strukturera en databas med hjälp av E-R diagram.
 3. Översätta ett E-R diagram till en motsvarande relationsmodell.
 4. Använda ett datadefinitionsspråk (DDL) för att beskriva databaser med användande av relationsmodellen.
 5. Använda relationsalgebraiska formler för att ställa grundläggande förfrågningar till databassystemet.
 6. Använda SQL för att ställa förfrågningar till och uppdatera databasen.
 7. Normalisera en relationsdatabas och analysera dess normaliseringsgrad.
 8. Denormalisera databasen i samband med en dimensionsmodell.

Tidtabell:

 • veckor 2–9: tis kl. 10–12, ons kl. 12–14

Mer information >>

Lärare: Mats Aspnäs (mats.aspnas(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Kravhantering av mjukvarusystem, 5 ECTS. 7.1.–15.3.2020.

Sända ansökan senast 12.1.2020

Kurskod: 451105.0

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

 • definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler
 • definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv)
 • analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML)

Tidtabell:

 • veckor 2–11: tis kl. 14–16, ons kl. 14–16

Mer information >>

Lärare: Anna Sell (anna.sell(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Interaktiv design och användbarhet, 5 ECTS. 7.1.–15.3.2020.

Sända ansökan senast 12.1.2020

Kurskod: 456317.0

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om design och utveckling av interaktiva webbsidor med rådande standarder.

Kursen behandlar historik och centrala tekniker och begrepp inom webbdesign, samt moderna designprinciper för användargränssnitt ur ett användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. Dagens webbsidor bör, förutom att vara väldesignade, även vara dynamiska och interaktiva, varför vi även bekantar oss med grundläggande skriptprogrammering.

Efter avklarad kurs har den studerande

 • förmåga att kritiskt analysera en webbsidas struktur och design ur ett användbarhetsperspektiv
 • färdigheter att utveckla en interaktiv webbsida med hjälp av aktuella tekniker
 • förmåga att designa gränssnitt som uppfyller dagens krav på användbarhet

Tidtabell:

 • veckor 2–11: tis kl. 8–10, ons kl. 14–16 och to kl. 10–12

Mer information >>

Åbo Akademi: Programmering I (ÖPU Online vår), 5 ECTS. 16.1.–31.5.2020.

Sända ansökan senast 12.1.2020

Kurskod: 456110.0-3009

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Max antal FITech studenter: 50

Efter genomgången kurs skall den studerande förstå principerna bakom program och programexekvering samt kunna skriva enkla, välstrukturerade och väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och filhantering samt undantagshantering.

Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare än på utlärande av tekniker.

Mer information >>

Lärare: Ragnar Wikman (ragnar.wikman(at)abo.fi)

Kontaktinformation: Carina Gräsbeck (carina.grasbeck(at)abo.fi)

Åbo Akademi: Programvaruutveckling och -projekt, 5 ECTS. 16.3.–22.5.2020.

Sända ansökan senast 22.3.2020

Kurskod: 452304.0

Kursnivå: Grundkurs

Språk: svenska

Förkunskapskrav: Kursen Programmering I.

Det övergripande kursmålet är att förstå problematiken som hänför sig till utveckling av programvara och att få en uppfattning om de metoder med vilka man kan planera och genomföra utvecklingsprojekt.

Efter genomgången kurs bör studeranden kunna förklara de centrala begreppen inom följande huvudområden för projekt inom programvaruproduktion:

 • Programvarulivscykeln
 • Projekthantering och -ledning
 • Verktygsstöd för programvaruprojekt
 • Kvalitet och processförbättring

Allmänfärdigheter:

 • Grupparbetsförmåga och andra sociala förmågor
 • Förmåga att organisera och koordinera
 • Förmåga att hantera projekt

Tidtabell:

 • veckor 12–21: tis kl. 14–16, to kl. 10–12

Mer information >>

Lärare: Kristian Nybom (kristian.nybom(at)abo.fi)

Ansvarsperson i studier:

Lärarna i kurser; se kursinfo.

Ansvarperson i anmälningen:

Pilvi Lempiäinen (pilvi.lempiainen(at)fitech.io)

Type of study unit

Set of courses

Teaching semester

2019–2020

Host university

Åbo Akademi

Open for degree student

Yes

Open for non-student

Yes

Level of studies

Basic

Teaching methods

Student can choose to study the course online or attend the lectures. The exam is organised in Turku or Vaasa.

Place of contact learning

Exam in Turku or Vaasa

Language

Swedish

Go back to all Courses & Programs

Go back