Tietotekniikan perusopinnot

Opi tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusteet! Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat web-ohjelmoinnin perusteet ja pystyt suunnittelemaan sekä toteuttamaan relaatiotietokannan. Lisäksi osaat tehdä pieniä tietokoneohjelmia ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat hyödyntää olioperusteista mallintamista ohjelmistosuunnittelussa ja ohjelmistotuotannossa. Opetettavia ohjelmointikieliä ja -työkaluja kokonaisuudessa ovat muun muassa Java, REST, JSON, SQL, XML, Javascript, PHP ja UML.

Huom! Joillekin kursseille voi ilmoittautua rajoitettu määrä FITech-opiskelijoita. Näille kursseille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen yliopistoon.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit:

= Contact learning
= Online learning
= Blended learning (online & contact learning)
Vaasan yliopisto: Tietojärjestelmän kehittäminen, 5 ECTS. 19.9.–31.10.2019.

Hae viimeistään 12.9.2019

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssin taso: Keskitaso

Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan millaisessa ympäristössä tietojenkäsittelytoimintaa hyödynnetään ja mikä on tietojenkäsittelyn asema joustavan yrityksen toiminnassa. Kurssilla käsitellään tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusasioita. Lisäksi tutustutaan erilaisiin vaihejakomalleihin, kuten vesiputousmalliin ja ketteriin menetelmiin. Kurssilla tutustutaan myös muutamiin tietojärjestelmän suunnittelussa hyödynnettäviin kuvausmenetelmiin ja niihin liittyviin työkaluihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa nimetä tietojärjestelmän kehittämisprosessin päävaiheet
 • tunnistaa tietojärjestelmän roolin osana yritysten toimintaa ja ymmärtää miten tietojärjestelmällä voidaan tukea ja kehittää yrityksen liiketoimintaa
 • osaa listata erilaisia järjestelmiin liittyviä toteutusvaihtoehtoja
 • osaa soveltaa oppimaansa pienimuotoisen tietojärjestelmän suunnitteluun
 • on kehittänyt taitojaan ilmaista itseään kirjallisesti sekä oman että muiden alojen henkilöille
 • kykenee työskentelemään erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä
 • osaa tunnistaa ja ratkaista teknillisiä ja taloudellisia ongelmia.

Vastuuopettaja: Teemu Mäenpää (teemu.maenpaa(at)univaasa.fi)
Muut opettajat: Juho-Pekka Mäkipää (juho-pekka.makipaa(at)univaasa.fi)

Lisätietoja Vaasan yliopiston WebOodi-sivulla.

Vaasan yliopisto: Ohjelmointi, 5 ECTS. 30.9.–27.11.2019.

Hae viimeistään 23.9.2019

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssin taso: Perustaso

Opetuskieli: suomi

Esitietovaatimukset: Suositellaan lauselogiikan tuntemusta.

Kurssilla opitaan ohjelman suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheet sekä ohjelman perusrakenteiden (määrittelyt, muuttujat, taulukot, sijoitus-, ehto- ja toistolauseet, metodit ja niiden kutsut, syöttö ja tulostus) ymmärtäminen ja toteuttaminen Java-ohjelmointikielellä.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ohjelman suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheet ja osaa rutiininomaisesti tehdä pieniä tietokoneohjelmia ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen. Opintojakso kehittää analyyttisiä taitoja, luovuutta sekä ongelmanratkaisukykyä.

Vastuuopettaja: Johanna Aalto (johanna.aalto(at)univaasa.fi)
Muut opettajat: Juha Miettinen (juha.miettinen(at)univaasa.fi)

Lisätietoja Vaasan yliopiston WebOodi-sivulla.

Vaasan yliopisto: Tietokannat ja avoimet rajapinnat, 5 ECTS. 21.10.–29.11.2019.

Hae viimeistään 14.10.2019

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssin taso: Keskitaso

Opetuskieli: suomi

Esitietovaatimukset: Kurssit Johdatus ohjelmointiin, Olio-ohjelmointi tai vastaavat tiedot.

Kurssin sisältö: relaatioalgebra, funktionaaliset riippuvuudet, normalisointi, jokin tietokantaohjelmisto ja tärkeimmät työkalut (esim. MySQL, SQLite, SQLite Studio, SQL Server, Oracle), SQL (create, insert, drop, update, select, join, union, alikyselyt, indeksit, transaktiot, rajoitteet, triggerit, näkymät) ja sen rajapinnat.

Lisäksi tutustutaan JSON:n perusteisiin sekä NoSQL-tietokantojen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella sekä toteuttaa tehokkaan relaatiotietokannan, osaa käyttää monipuolisesti SQL-kyselykieltä ja tuntee sen ohjelmointirajapinnat ja JSON:n perusteet sekä osaa hyödyntää JSON:ia REST-rajapinnoissa. Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, suunnitteluosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Vastuuopettaja: Teemu Mäenpää (teemu.maenpaa(at)univaasa.fi)
Muut opettajat: Johanna Aalto, Timo Kankaanpää

Lisätietoja Vaasan yliopiston WebOodi-sivulla.

Vaasan yliopisto: Web-teknologiat, 5 ECTS. 13.1.–20.2.2020.

Hae viimeistään 6.1.2019

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssin taso: Keskitaso

Opetuskieli: suomi

Esitietovaatimukset: Kurssit Ohjelmointi/Johdatus ohjelmointiin, Tietokannat ja avoimet rajapinnat tai vastaavat tiedot. Suositellaan HTML- ja CSS-alkeiden hallintaa.

Sisältö:

 • internetin rakenne
 • asiakaspalvelinarkkitehtuurin perusteet Javascriptilla ja PHP:lla
 • tietokannat web-ohjelmoinnissa
 • web-palvelimen hallinnan perusteet
 • web-sovelluksen suunnittelu ja rakentaminen

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää verkon/internetin rakenteen ja web-ohjelmoinnin perusteet
 • osaa tuottaa dynaamisia tietojärjestelmiä verkkoon.

Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, systemaattisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Vastuuopettaja: Johanna Aalto (johanna.aalto(at)univaasa.fi)

Lisätietoja Vaasan yliopiston WebOodi-sivulla.

Vaasan yliopisto: Oliomallinnus, 5 ECTS. 2.3.–8.4.2020.

Hae viimeistään 24.2.2020

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 38

Kurssin taso: Keskitaso

Opetuskieli: suomi

Esitietovaatimukset: Kurssi Ohjelmointi/Johdatus ohjelmointiin tai vastaavat tiedot.

Sisältö:

 • olioajattelun ja olioperusteisen mallintamisen hyödyntäminen ja merkitys ohjelmistosuunnittelussa ja -tuotannossa
 • keskeisimmät UML-mallinnuskielen kaaviot (käyttötapaus-, luokka-, tila-, aktiviteetti- ja sekvenssikaavio) ja niiden tuottaminen sopivaa ohjelmistoa käyttäen.

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • tuntee UML-mallinnuskielen kaaviotyypit ja ymmärtää niiden väliset yhteydet.
 • osaa tuottaa UML-mallinnuskielellä käytännön ongelmasta olioperustaisen ohjelman kuvauksen.

Opintojakso kehittää monipuolisesti analyyttisiä taitoja sekä luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Vastuuopettaja: Teemu Mäenpää (teemu.maenpaa(at)univaasa.fi)

Lisätietoja Vaasan yliopiston WebOodi-sivulla.

Lisätietoja opinnoista:

Vaasan yliopiston Fitech ICT -projektipäällikkö Maarit Välisuo (maarit.valisuo(at)univaasa.fi)

Lisätietoja hakemisesta:

Pilvi Lempiäinen (pilvi.lempiainen(at)fitech.io)

Type of study unit

Set of courses

Credits

5–25 ECTS

Teaching semester

2019–2020

Host university

University of Vaasa

Open for degree student

Yes

Open for non-student

Yes

Level of studies

Basic and intermediate

Teaching methods

Contact learning

Place of contact learning

Vaasa

Language

Finnish

Go back to all Courses & Programs

Go back