Takaisin kaikki kurssit

Olio-ohjelmointi

Yksittäinen kurssi

Kurssin tavoitteena on oppia olio-ohjelmoinnin ajatusmaailmaa. Olio-ohjelmoinnin periaate on mallintaa reaalimaailmaa ja hyödyntää tätä ajattelua ohjelmoinnissa. Kurssi sopii kaikille, joilla on vähintäänkin perustiedot ohjelmointiin liittyen ja LUTissa se on suunnattu ensimmäisen vuoden peruskurssiksi kandidaatintutkinnon opiskelijoille. Kurssi on suunnattu aloitteleville ohjelmoijille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ohjelmoinnin perusteiden jälkeen sekä oppia hieman graafisen käyttöliittymän tekemisestä ja haasteista. Kurssin suorittamisen kannalta on tärkeää ymmärtää suunnittelun merkitys. Viimeistään harjoitustyön kohdalla on hyvä suunnitella etukäteen, kuinka sitä lähdetään toteuttamaan.

Kurssilla tullaan hyödyntämään GitHub- tai BitBucket-versionhallintatyökalua, UML-kaavioita, Java-ohjelmointiympäristöä (esim. NetBeans tai Eclipse) sekä Android Studiota. Kurssilla on harjoitustehtäviä 10 eri aihealueelta, joista ensimmäisen puoliskon voi toteuttaa millä tahansa Javan ohjelmointiympäristöllä.Toinen puolisko vaatii graafisen käyttöliittymän tekemistä Android Studiolla.

Kurssin laajuus edellyttää noin 162 tunnin tai yhden henkilötyökuukauden työpanosta. Kurssin aikana on pakollisia aikarajoja, jotka liittyvät seuraaviin asioihin:

 • harjoitustyösuunnitelma kurssin puolessa välissä
 • tentti kurssin toisella puoliskolla
 • harjoitustyön sekä muiden tehtävien palautus kurssin lopulla.

Kurssilla on online Exam-tentti ja tentin tekemiseen on kolme (3) mahdollisuutta.

Esitietovaatimuksena on ohjelmointitaidot sekä ohjelmistotuotannon perusteiden, erityisesti UML-mallinnuksen, hallinta.

Kurssi on mahdollista suorittaa etäopiskeluna ja kaikki oppimateriaali on saatavilla verkossa. Tentti tulee kuitenkin tehdä kampuksella. Oppimateriaalina käytetään luentovideoita ja kalvoja, joiden tukena on Javan ohjelmointiopas sekä muita kurssilla erikseen mainittavia materiaaleja. Harjoitustyö, tentti sekä noin puolet harjoitustehtävistä ovat pakollisia suorituksia. Harjoitustyö on mahdollista suorittaa pienryhmissä.

Kurssilla käytetään keskustelufoorumia, jossa osallistujat voivat esittää kysymyksiä anonyymisti ja muut osallistujat tai kurssin vastuuhenkilöt voivat vastata niihin.

Sisältö

Oliopohjaisuus, luokat, periytyminen, luokkamallintamisen perusteet, Javan periaatteet, lauseet ja perustietorakenteet, abstraktit tietotyypit, poikkeukset, graafinen käyttöliittymä.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • ratkaista tyypillisiä ohjelmointiongelmia olio-ohjelmointimenetelmillä
 • käyttää Javaa ja sen ominaisuuksissa ohjelmoinnissa
 • lukea ja kuvailla Java-koodia sekä UML-diagrammeja
 • hyödyntää versionhallintaa
 • suunnitella yksinkertaisia graafisia käyttöliittymiä Android Studion avulla.

Oppimateriaalit

 • Luentokalvot ja videot
 • Eckel B (2006): Thinking in Java, 4th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, Thinking in Java
 • Eetu Asikainen ja Erno Vanhala (2022): Ohjelmointiopas LUT:n olio-ohjelmointikurssi
 • Herala A, Vanhala E, Nikula U (2015): Olio-ohjelmointi Javalla, versio 1.0. LUT Scientific and Expertise Publications/Oppimateriaalit – Lecture notes
 • Muu luennoilla mainittu materiaali

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kursseilla Ohjelmoinnin perusteet (CT60A0203) ja Ohjelmistotuotanto (CT60A4002).

Kurssiaikataulu

Kurssi etenee viikoittain lukujärjestyksen mukaisesti. Kaikki materiaali tulee Moodleen ja sen voi käydä läpi omassa aikataulussa viikoittain. Tehtävien ja harjoitustyön palautukselle sekä tentille on aikataulut, jotka löytyvät Moodlesta kurssin alkaessa.

Suoritustavat

 • Videoita 18 h, itsenäinen opiskelu 70 h, harjoitustyö 66 h. Tenttiin valmistautuminen ja tentti 8 h. Kokonaismitoitus yhteensä 162 h.
 • Huom! Exam-tentti, jonka voi suorittaa myös tenttivierailuna toisessa korkeakoulussa.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät

0–5. Exam-tentti 30 %, harjoitustyö 40 % ja viikottaiset quizzit 30 %. Kaikista osa-alueista täytyy saada minimipisteet läpipääsyä varten.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Haluatko opiskella ensin ohjelmoinnin perusteita? Klikkaa tästä!

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi devaus devaaja koodaaminen koodaus koodari mallinnus Java UML object oriented programming ohjelmointitehtävät peruskurssi

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Erno Vanhala

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
CT60A2411
Opintopisteet
6 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
1.6.–31.7.2024
Haun alkamispäivä:
04.04.2024
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Monimuoto-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmoinnin peruskonseptien hallinta jollain kielellä.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan