Back to all courses

Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn

Individual course

Kurssisisältö

 • todennäköisyyslaskennan aksioomat ja laskusäännöt,
 • diskreetin ja jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma,
 • tiheys- ja kertymäfunktio,
 • odotusarvo, varianssi ja keskihajonta,
 • tasajakaumat, Bernoulli- ja binomijakauma, Poisson-jakauma,
 • normaalijakauma, t-, F- ja khii^2-jakaumat,
 • yhteisjakauma, kovarianssi, korrelaatio,
 • satunnaisotos, otossuure ja otosjakauma,
 • parametrien piste- ja väliestimointi,
 • hypoteesien testauksen perusteet,
 • estimointi ja testaus Bernoulli- tai normaalijakautuneen satunnaismuuttujan tilanteessa.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

 • hallitsee todennäköisyyslaskennan säännöt ja kombinatoriikan alkeet.
 • ymmärtää satunnaismuuttujan käsitteen ja tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet.
 • tuntee yleisempien diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien ominaisuudet ja osaa suorittaa todennäköisyyslaskentaa näiden jakaumien tilanteessa.
 • ymmärtää yhteisjakauma käsitteen ja tuntee kovarianssin ja korrelaation ominaisuudet.
 • ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen ja otossuureen jakauman käytön tilastollisessa päättelyssä.
 • hallitsee estimoinnin ja hypoteesien testauksen perusteorian ja osaa laskea luottamusväliestimaatteja sekä tehdä tilastollista testausta erityisesti yhden ja kahden populaation tilanteissa.
 • ymmärtää tilastollisen testauksen rajoitteet ja osaa täydentää tilastollista päättelyä efektikoon mittaamisella.

Opetustavat

Itsenäinen opiskelu Moodlessa.

Joustava aloitus: viimeinen päivä, jolloin kurssin voi aloittaa on 15.4.2023 (hakuaika päättyy 7.4.2023).

Kurssilla on EXAM-loppukoe, jonka voi tehdä EXAM-luokassa Tampereella.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka tilastotiede probability calculus

Responsible teacher

Tampere University
Kimmo Vattulainen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Data analytics,
Digitalisation,
Mathematics
Course code:
MATH.APP.210
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
7.3.–22.5.2023 (joustava aloitus)
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
7.4.2023
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Opintojakso on tarkoitettu niille, joilla on takana ainakin jokin yliopistotasoinen matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following themes