Back to all courses

Ohjelmistotekniikka

Individual course

Tällä kurssilla opiskelija perehtyy ohjelmistoprojektin toteuttamiseen sekä projektin hallintaan hyödyntäen asianmukaisia projektinhallinta- ja kehitysvaiheita.

Kurssin aiheita ovat ohjelmistokehitys reaaliaikaisille järjestelmille, ohjelmistoprojektien hallinta ja toteuttaminen, ketterä ohjelmistokehitys sekä ohjelmistojen testaus.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin hyväksytysti opiskelija

  • osaa käyttää ohjelmistotekniikan ja reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteitä
  • osaa toteuttaa projektin käyttäen projektihallinnan eri osa-alueita ja kehitystyön vaihejakoa
  • osaa asettaa projektin eri vaiheisiin tavoitteita ja tehtäviä
  • tuntee tietoturvallisen ohjelmistokehityksen perusteet
  • tuntee ohjelmistokehityksessä käytettävät metriikat ja osaa käyttää niitä
  • pystyy auttavasti käyttämään ohjelmistotekniikassa käytettäviä työkaluja.

Opetustavat

Kurssin voi suorittaa täysin verkossa tapahtuvalla jatkuvalla arvioinnilla. Laboratorioharjoitukset ovat suoritettavissa Moodlessa ympärivuotisesti.

  • Luentotallenteet ja muu materiaali saatavilla Moodlesta.
  • Kurssi on suoritettavissa Moodle-tenttinä, Examinarium-tenttinä tai oppimistehtävillä ympärivuotisesti. Kurssiin liittyy myös pakollisia harjoitustehtäviä, jotka palautetaan Moodleen.
  • Ohjausta harjoitustyöhön tarjolla lähiopetuksena tai videoyhteydellä luentokurssin aikataulun mukaisesti, sen jälkeen pääsääntöisesti sähköpostitse.

Lisätietoja Oulun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering project management ohjelmistot laadunvarmistus quality assurance software testing

Further information about the studies

University of Oulu
FITech contact person Oulu

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topic:
Software engineering
Course code:
521457A
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
University of Oulu
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Elementary programming, basics of computer systems. Recommended prerequisite courses are 521141P Ohjelmoinnin alkeet and 521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.