Back to all courses

Ohjelmoinnin perusteet (kesätoteutus)

Individual course

Tämä kurssi tarjoaa yliopisto-opiskelijoille perustiedot ohjelmoinnista sekä teorian että käytännön näkökulmasta. LUTin ensimmäinen ohjelmointikieli on ollut jo vuosia Python, sillä se sopii hyvin mm. ohjelmoinnin opiskeluun ja datan analysointiin. Tämän kurssin tavoitteena on ymmärtää ohjelmoinnin taustat ja historia sekä luoda vahva pohja muiden ohjelmointikielten opiskeluun Python-ohjelmoinnin lisäksi. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja kaikki kurssin suorittamiseen tarvittavat asiat käydään läpi kurssilla.

Kurssi sopii erityisesti tutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa yliopistotason ohjelmoinnin peruskurssin Python-ohjelmointikielellä omaan tahtiin etäopiskeluna. Kurssi sopii myös aikuisopiskelijoille, mutta jos tavoitteena on selvittää ohjelmoinnin kiinnostavuutta käytännössä, on LUTin Johdatus ohjelmointiin -kurssi sopivampi tähän, sillä sen pystyy tekemään noin 27 tunnin työpanoksella. Jos taas tavoitteena on oppia nimenomaan Python-ohjelmointikieltä, on siihen tarkoitukseen sopivin LUTin kurssi Ohjelmointi Pythonilla, joka sisältää johdatuskurssia enemmän toistoa ja tarjoaa siten ohjelmoinnissa tarvittavaa rutiinia ja kokemusta.

Palautteen perusteella tämän kurssin suorittaminen omatoimisesti kahden kuukauden aikana vaatii tietoista panostamista asiaan. Etenkin töissä käyvillä on ollut ajankäytöllisiä haasteita kurssin suorittamisessa ja siksi tämän kurssin sijasta ensimmäisenä työn ohessa tehtävänä ohjelmointikurssina kannattaa harkita em. 1-3 opintopisteen yleissivistäviä kursseja.

Kurssin sisältö

Ohjelmoinnin historia ja nykytilanne. Ohjelmoinnin perusteet Python-ohjelmointikielellä. Hyvä ohjelmointityyli, ohjelmien suorituskyky. Data-analytiikan perusteet ohjelmoinnin näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen kaikkia peruskomentoja ja -rakenteita kuten listoja ja luokkia
 • luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen siten, että se on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa
 • luoda Python-ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan tekstitiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä
 • suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin.

Kurssimateriaali

Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä ml. ohjelmointiopas, videot ja luentokalvot. Viikkotehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen siitä välittömästi.

Kurssilla käytetään Python-ohjelmointiympäristöä, jonka voi ladata osoitteesta http://python.org. Kurssin Moodle-sivulla ilmoitetaan käytössä oleva ohjelmistoversio. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ohjelmat voi kirjoittaa myös suoraan tarkastusjärjestelmään, mikäli ohjelmointiympäristöä ei pysty asentamaan omaan koneeseen.

Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa kurssilla olevat voivat kysyä neuvoa ja saada vastauksia. Kurssin aikana on tarjolla ohjaustuokioita, joiden aikana kurssin tukihenkilöt antavat henkilökohtaista etäneuvontaa tehtävien tekemiseen.

Opetus

Työmäärän kokonaismitoitus on 162 h, sisältäen: luentovideot 15 h, omatoiminen opiskelu 41 h, pakollisten harjoitustehtävien ja harjoitustyön teko 96 h, tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 3 h.

Kurssin voi tehdä LUTin Moodle-ympäristössä 1.6.–31.7.2023 itsenäisesti etäopiskeluna omassa aikataulussa tenttiä lukuun ottamatta.

Kurssi koostuu 14 osasta, jotka käydään läpi syyslukukauden kurssilla viikoittain ja siksi tälläkin kurssilla puhutaan viikkotehtävistä. Kesäkurssilla tehtävien ainoa aikarajoite on se, että kaikki kurssin tehtävät tulee palauttaa viimeistään 31.7. Kaikki muut aikataulut ovat suosituksia, joiden tavoitteena on auttaa kurssin tekemistä. Kannattaa esimerkiksi huomata, että 14 osasta muodostuvan kurssin tekeminen 9 kalenteriviikon aikana tarkoittaa noin kahden viikon asioiden läpikäyntiä yhden kalenteriviikon aikana, jotta harjoitustyölle ja tentillekin jää aikaa.

Suoritustapa

Palauttamalla kaikki kurssin tehtävät viimeistään 31.7. ja tekemällä tentin hyväksytysti elokuun loppuun mennessä kurssi kirjataan tehdyksi lukuvuonna 2022–2023. Syyskuussa tentin hyväksytysti tehneiden kurssisuoritus kirjataan lukuvuodelle 2023–2024.

Kurssilla on neljä erilaista tehtävätyyppiä ja ne tulevat saataville kurssin edetessä seuraavina kokonaisuuksina:

 • Viikkoväittämät

Kaikki väittämät ovat saatavilla koko ajan, mutta ne kannattaa tehdä luentojen ja ohjelmointitehtävien kanssa samassa tahdissa. Väittämiä on yhteensä 60 kpl, ja saamalla tehtävistä 30 pistettä eli 50 % saa arvosanan 1, 60 % johtaa arvosanaan 2 jne. Arvosana on nähtävillä arviointikirjassa (0–5).

 • Viikkotehtävät eli ohjelmointitehtävät

Ohjelmointitehtäviä on yhteensä 60 kpl ja tekemällä niistä 30 eli 50 % saa arvosanan 1, 60 %:lla saa arvosanan 2 jne. Kokonaispistemäärä ja arvosana ovat näkyvillä arviointikirjassa. Tehtävät tulevat näkyville kolmessa vaiheessa:

 1. Luennot 1-5: 25 tehtävää, näkyvissä ja tehtävissä kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille.
 2. Luennot 6-10: 22 tehtävää, tulevat näkyville ja tehtäväksi kun on tehnyt kaikista kurssin tehtävistä 20 % (12 kpl).
 3. Luennot 11-14: 13 tehtävää, tulevat näkyville ja tehtäväksi kun on tehnyt kaikista kurssin tehtävistä 40 % (24 kpl).
 • Harjoitustyö

Harjoitustyön tehtävänanto tulee saataville, kun on saanut ohjelmointitehtävistä hyväksytyn arvosanan.

Harjoitustyön Palautus 1 on 17.7.2023 klo 6. Palauttamalla harjoitustyön Palautus 1:nä sen voi tarvittaessa korjata ja palauttaa uudestaan Palautus 2:na. Työn voi palauttaa myös aiemmin, jolloin se pyritään arvioimaan 1 viikon kuluessa.

Harjoitustyön Palautus 2 on 31.7.2023 klo 23.55. Palautus 2 -työt arvioidaan, mutta hylättyjä töitä ei voi lähtökohtaisesti korjata ja palauttaa myöhemmin, koska kurssi päättyy heinäkuun loppuun.

 • EXAM-tentti

Kurssiin liittyy sähköinen EXAM-tentti, jonka voi tehdä LUTin ylläpitämissä EXAM-luokissa Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Lahdessa tai tenttivierailuna Turun yliopistolla. Tentissä on käytössä Python-ohjelmointiympäristö ja tentissä tulee palauttaa toimiva ohjelma arvioitavaksi. Ensimmäinen tenttimahdollisuus on 14.–31.7., toinen 7.–19.8. ja kolmas 15.–30.9.2023.

Arviointimenetelmät

Kurssin loppuarvosana on numero 0–5 ja se muodostuu seuraavista osa-alueista ja painoarvoista: tentti 30 %, harjoitustyö 30 %, viikkotehtävät 30 % ja viikkoväittämät 10 %. Kaikki osa-alueet ovat pakollisia eli niistä kaikista on saatava vähintään arvosana 1.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodaaminen devaus devaaja koodari ohjelmointi alkeet laadunvarmistus quality assurance ohjelmistotestaus testaus algoritmit käyttöliittymät

Further information about the course and studying

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
CT60A0203
Study credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
1.6.–31.7.2023
Application start date:
04.04.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Lappeenranta
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuva käyttötaito. Aiempaa ohjelmointikokemusta tai -osaamista ei tarvita.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.