Back to all courses

Operaatiotutkimus

Individual course

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • ymmärtää, mitä optimointiin liittyvillä keskeisillä (malli, tavoitefunktio, rajoite yms.) peruskäsitteillä tarkoitetaan
  • osaa formuloida optimointiongelmaan liittyvät yhtälö- ja epäyhtälörajoitteet sekä tavoitefunktion sanallisen tehtävänannon perusteella
  • osaa standardoida lineaarisen optimointiongelman liikkumavara- ylimäärä ja keinomuuttujia käyttäen
  • osaa ratkaista lineaarisen optimointiongelman ja osaa tulkita saamaansa optimiratkaisua (herkkyysanalyysi)
  • osaa tunnistaa kuljetusongelman ja kauppamatkustajan ongelman kaltaisia perustavanlaatuisia optimointiongelmia
  • ymmärtää diskreetin ja jatkuvan optimointiongelman välisen eron ja osaa ratkaista diskreetin optimointiongelman
  • ymmärtää lineaarisen ja epälineaarisen optimointimallin välisen ero ja osa linearisoida tiettyjä epälineaarisia optimointimalleja
  • ymmärtää monitavoiteoptimointimallin ja tavanomaisen optimointimallin välisen eron ja osaa käyttää tavoiteoptimointia monitavoitemallin käsittelykeinona
  • ymmärtää miten dynaaminen optimointi toimii ja miten sitä käytetään.

Suoritustapa

Osallistuminen verkko-opetukseen ja Tampereen kampuksella tehtävä tentti.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Frank Cameron

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.APP.260
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
28.8.–22.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssit Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.