Back to all courses

Operaatiotutkimus

Individual course

Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • ymmärtää, mitä optimointiin liittyvillä keskeisillä (malli, tavoitefunktio, rajoite yms.) peruskäsitteillä tarkoitetaan
  • osaa formuloida optimointiongelmaan liittyvät yhtälö- ja epäyhtälörajoitteet sekä tavoitefunktion sanallisen tehtävänannon perusteella
  • osaa standardoida lineaarisen optimointiongelman liikkumavara- ylimäärä ja keinomuuttujia käyttäen
  • osaa ratkaista lineaarisen optimointiongelman ja osaa tulkita saamaansa optimiratkaisua (herkkyysanalyysi)
  • osaa tunnistaa kuljetusongelman ja kauppamatkustajan ongelman kaltaisia perustavanlaatuisia optimointiongelmia
  • ymmärtää diskreetin ja jatkuvan optimointiongelman välisen eron ja osaa ratkaista diskreetin optimointiongelman
  • ymmärtää lineaarisen ja epälineaarisen optimointimallin välisen ero ja osa linearisoida tiettyjä epälineaarisia optimointimalleja
  • ymmärtää monitavoiteoptimointimallin ja tavanomaisen optimointimallin välisen eron ja osaa käyttää tavoiteoptimointia monitavoitemallin käsittelykeinona
  • ymmärtää miten dynaaminen optimointi toimii ja miten sitä käytetään.

Suoritustapa

Osallistuminen verkko-opetukseen ja kampuksella tehtävä tentti.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Frank Cameron

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.APP.260
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
29.8.–11.12.2022
Application deadline:
21.8.2022
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Kurssit Vektorit ja matriisit, Differentiaali- ja integraalilaskenta
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.