Back to all courses

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Kurssin hakuaika on 10.–25.8.2022.

Kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, uhkien muodostamia riskejä sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla, ja niiltä turvautumista. Kurssilla tutustutaan tieto- ja kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin.

Kurssin sisältö

 • kyberturvallisuuden toimintakenttä ja eritasoiset toimijat, näiden motivaatio sekä tavoitteet
 • järjestelmien monimutkaisuudesta ja laajuudesta johtuvat haavoittuvuudet sekä niiden merkitys järjestelmien turvallisuudelle
 • haittaohjelmien toimintaperiaatteet ja tavoitteet
 • yleisimmät tietoturvauhat ja hyökkäykset
 • internetin mukanaan tuomat haasteet tietoliikenne- ja kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla
 • sosiaalista mediaa hyödyntävät uhat ja hyökkäykset
 • tärkeimmät henkilökohtaisen tason suojautumismenetelmät, työkalut sekä tietoturvalliset toimintatavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • kykenee tunnistamaan tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet, toimijat sekä uhkatekijät
 • osaa arvioida itseensä kohdistuvia tietoturvauhkia ja niiden vakavuutta sekä tunnistaa organisaatioon kohdistuvia uhkia
 • ymmärtää tärkeimpien suojautumismenetelmien merkityksen kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla
 • kykenee ottamaan käyttöön henkilökohtaiseen suojautumiseen tarpeellisia yleisimpiä menetelmiä, toimintatapoja sekä työkaluja.

Kurssimateriaali

Luentokalvot, luennot ja verkkomateriaali.

Teknologia ja ohjelmistot

ViLLE.

Suoritustapa

Viikoittaiset verkkotehtävät. Luentotallenteet ja harjoitustehtävät kurssialustalla.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

kyberturvallisuus, cybersecurity, tietoturva, information security, haavoittuvuudet, tietoverkkoturvallisuus

Responsible teacher

University of Turku
Antti Hakkala, University teacher

Further information about the course and studying

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Information security,
Internet technology
Course code:
DTEK1068
Credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
29.8.–23.10.2022
Application deadline:
10.–25.8.2022
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Study suitable for:
Kyberturvallisuuden perusteista kiinnostuneet koulutustasosta riippumatta
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.