Back to all courses

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2023 klo 00:00 ja päättyy 31.8.2023 klo 23:59.

Kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, uhkien muodostamia riskejä sekä henkilökohtaisella että organisaatiotasolla, ja niiltä turvautumista. Kurssilla tutustutaan tieto- ja kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin.

Kurssin sisältö

 • kyberturvallisuuden toimintakenttä ja eritasoiset toimijat, näiden motivaatio sekä tavoitteet
 • järjestelmien monimutkaisuudesta ja laajuudesta johtuvat haavoittuvuudet sekä niiden merkitys järjestelmien turvallisuudelle
 • haittaohjelmien toimintaperiaatteet ja tavoitteet
 • yleisimmät tietoturvauhat ja hyökkäykset
 • internetin mukanaan tuomat haasteet tietoliikenne- ja kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla
 • sosiaalista mediaa hyödyntävät uhat ja hyökkäykset
 • tärkeimmät henkilökohtaisen tason suojautumismenetelmät, työkalut sekä tietoturvalliset toimintatavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • kykenee tunnistamaan tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet, toimijat sekä uhkatekijät
 • osaa arvioida itseensä kohdistuvia tietoturvauhkia ja niiden vakavuutta sekä tunnistaa organisaatioon kohdistuvia uhkia
 • ymmärtää tärkeimpien suojautumismenetelmien merkityksen kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla
 • kykenee ottamaan käyttöön henkilökohtaiseen suojautumiseen tarpeellisia yleisimpiä menetelmiä, toimintatapoja sekä työkaluja.

Kurssimateriaali

Luentokalvot, luennot ja verkkomateriaali.

Teknologia ja ohjelmistot

ViLLE.

Suoritustapa

Viikoittaiset verkkotehtävät. Luentotallenteet ja harjoitustehtävät kurssialustalla.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

kyberturvallisuus, cybersecurity, tietoturva, information security, haavoittuvuudet, tietoverkkoturvallisuus

Responsible teacher

University of Turku
Antti Hakkala, University teacher

Further information about the course and studying

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Cybersecurity,
Digitalisation,
Information security,
Internet technology
Course code:
DTEK1068
Study credits:
1 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
1.9.–31.12.2023
Application start date:
01.08.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
Course suitable for:
Kyberturvallisuuden perusteista kiinnostuneet koulutustasosta riippumatta
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.