Back to all courses

Ohjelmistotuotanto

Individual course

Kiinnostaako sinua tietää, mitä kaikkea ohjelmistokehitykseen liittyy? Oletko osallistumassa ohjelmistokehitysprojektiin ohjelmoijana, testaajana tai asiakkaan edustajana?

Tällä kurssilla tutustutaan ohjelmistokehitykseen ja sen eri osa-alueisiin, jonka jälkeen voit osallistua ohjelmistoprojekteihin eri rooleissa. Kurssi keskittyy prosessiin ja osallistujien rooleihin erilaisissa prosessimalleissa, joten kurssi sopii ohjelmistoprojekteihin osallistujille niin toimittajan kuin asiakkaankin roolissa. Kurssilla käydään läpi tavallisimmat ohjelmistotuotantoon ja ohjelmien tekemiseen liittyvät työmenetelmät, työkalut sekä ohjelmistoalan ammattilaiselta vaadittavien osaamisaiheiden perusteet. Aihepiireinä käsitellään mm. ohjelmistosuunnittelua, projektinhallintaa, ohjelmistotestausta, käyttäjäpohjaista vaatimusmäärittelyä, ohjelmistoalan työkaluja ja muita vastaavia toiminnallisuuksia sekä työtehtäviä.

Kurssilla esitellään ohjelmistontuotannon rooli erilaisten organisaatioiden toiminnassa ja ohjelmistotuotantoprosessi käsitteenä sekä sen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla tehdään ohjelmiston vaatimusmäärittely, tutustutaan arkkitehtuureihin ja mallinnukseen erityisesti UML:ää käyttäen sekä arvioidaan ohjelmistoprojektien hallintaa, tietosuoja-asioita (GDPR) ja eettisiä näkökulmia.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen

  • opiskelija pystyy kuvaamaan ohjelmistotuotannon eri osa-alueet käyttämällä alan peruskäsitteitä
  • opiskelijalla on valmiudet toimia eri rooleissa ohjelmistotuotantoprosessin eri vaiheissa
  • opiskelija kykenee soveltamaan erilaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä ja työkaluja.

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia, mutta kurssi on suunniteltu opiskeltavaksi samaan aikaan ohjelmoinnin peruskurssin kanssa, esim. LUTin kurssi Ohjelmoinnin perusteet.

Oppimateriaalit

  • Haikala, I., Mikkonen, T. (2011): Ohjelmistotuotannon käytännöt. Helsinki: Talentum. 12. painos.
  • Luennoilla ilmoitettava muu kirjallisuus.

Opetus

Videoluennot 28 h, omatoiminen opiskelu 22 h, pakollisten harjoitustehtävien teko 93 h, tenttiin valmistautuminen 10 h ja Moodle-tentti 3 h. Kokonaismitoitus 156 h.

Kurssilla on 12 settiä pienempiä harjoitustehtäviä, yksi isompi harjoitustyöprojekti ja tentti. Kurssin voi suorittaa täysin etänä ja kaikki kurssin työtehtävät ml. tentti tehdään kurssin Moodle-ympäristössä. Tarkemmat aikataulut tulevat Moodleen kurssin alkaessa.

Suoritustapa

Pakolliset viikoittaiset tehtävät 25 %, projekti 25 %, Moodle-tentti 50 %.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

software engineering, devaus, devaaja, ohjelmistoprojektissa toimiminen, ohjelmistoarkkitehtuuri

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Responsible teacher

LUT University
Jussi Kasurinen, Associate professor

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topic:
Software engineering
Course code:
CT60A4002
Study credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
2.9.–22.12.2024
Application start date:
05.06.2024
Application deadline:
19.8.2024
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
No prerequisites, but it is recommended to be familiar with the basics of programming.
Course suitable for:
People who participate in software projects either in a role of the customer or the supplier.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.