Back to all courses

Ohjelmointi Pythonilla

Individual course

Tämä kurssi on tarkoitettu ohjelmoinnista kiinnostuneille ja kurssilla opetellaan ohjelmoinnin peruskäskyt sekä -rakenteet Python-kielellä.

Kurssi perustuu LUTin tutkintorakenteisiin kuuluvan Ohjelmoinnin perusteet -kurssin ohjelmointiosuuteen, mutta se ei sisällä ohjelmoinnin yleissivistävää osuutta, harjoitustyötä eikä tenttiä. Kurssi antaa hyvän pohjan itsenäiseen ohjelmointiin Pythonilla, sillä kurssi käy läpi ohjelmoinnin perus- ja tietorakenteet ja harjoitustehtävinä olevien 60 ohjelman tekeminen tuo ohjelmoinnissa tarvittavaa rutiinia. Kurssi sopii hyvin aikuisopiskelijoille, mutta tutkinto-opiskelijoiden on syytä huomata, ettei se sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen ja näin ollen sen voi tyypillisesti sisällyttää vain tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Kurssin laajuus vastaa 81 työtuntia eli kahden viikon työpanosta. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käydään läpi kurssilla. Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa, minkä jälkeen kurssin tekemisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana ja se suoritetaan itsenäisesti etäopiskeluna. Kurssin suorittamiseen on aikaa 60 päivää.

Ohjelmointia harjoitellaan ohjelmia tekemällä. Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat kysyä neuvoa ja saada vastauksia kysymyksiin.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruskäskyt ja -rakenteet Python-ohjelmointikielellä. Hyvä ohjelmointityyli, ohjelmien suorituskyky. Data-analytiikan perusteet ohjelmoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  1. Luoda pieniä ohjelmia Python-ohjelmointikielellä käyttäen peruskomentoja ja -rakenteita.
  2. Luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen siten, että se on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.
  3. Luoda Python-ohjelmia, jotka pystyvät lukemaan tekstitiedostoina jaettua tietoa, valitsemaan siitä kiinnostavat tiedot sekä tekemään datalle perusanalyysejä.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaaleina toimivat LUTin Python-ohjelmointiopas, ohjelmointivideot, sekä luentokalvot ja -videot. Materiaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä. Ohjelmointitehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen siitä välittömästi.

Kurssilla käytetään Python-ohjelmointiympäristöä, joka ladataan osoitteesta http://python.org. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ohjelmat voi kirjoittaa myös suoraan tarkastusjärjestelmään mikäli ohjelmointiympäristöä ei pysty asentamaan omaan koneeseen.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta aiempaa ohjelmointikokemusta tai -osaamista ei tarvita. Ohjelmointi sopii hyvin laskentaan, joten monissa tehtävissä lasketaan erilaisia asioita. Laskenta rajoittuu kuitenkin perusoperaatioihin, tarvittavat kaavat annetaan valmiina tai ne löytyvät Internetistä, tyypillisesti Wikipediasta, ja keskeinen asia on esittää laskut käyttäen normaalilta näppäimistöltä löytyviä merkkejä.

Aikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna (suoritusaika lasketaan siitä, kun kurssin Moodle-sivulle kirjautuu ensimmäisen kerran).

Suoritustavat

Luentovideoita 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, ohjelmointitehtävien teko 53 h. Kokonaismitoitus 81 h.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät

Kurssin loppuarvosana on numero 0–5 ja loppuarvosana tulee tehtyjen ohjelmointitehtävien määrästä.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi koodaus koodaaminen koodari luokat listat sanakirjat kirjastot Python

Responsible teacher

LUT University
Ilpo Kainulainen

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topic:
Programming
Course code:
CT10A0013
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ability to use computer programs and files. No previous programming experience required.
Course suitable for:
People interested in learning Python programming.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme